Kurzy prvej pomoci                                                                                                

Pre zamestnancov firiem

Zo zákona č. 124/2006 Z.z., § 8 vyplýva povinnosť zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru.       

Účastnícky poplatok:  Bude stanovený dohodou v závislosti od počtu účastníkov.                                                                   

 • komplexné služby
 • vybavenie pracovísk prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci  
 • pravidelné školenie dostatočného počtu zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
 • vypracovanie traumatologického plánu

Výučbu zabezpečuje kvalifikovane vyškolený inštruktor, pričom používa modernú výučbovú techniku, pomôcky a výučbové modely.

Na kurzoch získate nielen teoretické vedomosti, ale v prvom rade praktické zručnosti potrebné na poskytnutie prvej pomoci.

Naše pozitíva:

 • skúsenosť
 • dostupnosť 
 • spájanie teórie s praxou
 • diskrétnosť
 • individuálny prístup
 • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 • na objednávku alebo zmluvný vzťah
 

Kontakt

MYPRO s.r.o. Sídlo:
Staromyjavská 716/73, 907 01 Myjava
IČO: 52531431
IČ DPH: SK2121056531
0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
myprosro@gmail.com